Eminem - Don't Front

Used to get, bent, now I represent to the fullest
Pencil is full of insolent bullets
I'm like a Doberman Pinscher, Pitbull and a Rott'
Mixed with a to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.