Drake - Jodeci Freestyle

Yeah
26, on my third GQ cover
Your new shit sound like you do covers
Of all of my old shit, oh shit
I'm devoted to making sure that shit goes unn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.