Kendrick Lamar - I

Is this mic on?
Hey, Hey! Hey-hey-hey! Turn the mic up, c'mon, c'mon
Is the mic on or not? I want the mic
We're bringing up nobody, nobody
Nobody ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.