Ab-Soul - Kendrick Lamar's Interlude

24/7, 365, motherfucker I'm still right on time
Oh you thought you had me all figured out?
Take it from the horses mouth, you'll never understand me
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.