Ed Sheeran - Barcelona

Oh, get up, up on the dancefloor tonight
I've got two left feet and a bottle of red wine
Making me feel like the beat and the bassline
Are in my bl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.