Nekfeu - Reuf

C'est pour mes frères et sœurs d'une autre mère
On a acquis le statut de famille
Mon reuf a toujours couvert mes arrières
Je continuerai de mentir ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.