Dj Khaled - Take It To The Head

Another one
DJ Khaled

Working all winter
Shining all summer
I ain't no beginner
You scared to
Take it to the head
Don't think about it (be about it)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.