Ishi - We Run

Who?!
Who, who is this person you're talking about?!
Who is this person you're talking about?!
Too hard for me now?!
ISHi?!
Who is him?!
Who is he?!

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.