Drake - 0 To 100/The Catch Up

Fuck bein' on some chill shit
We go 0 to 100 nigga, real quick
They be on that rap to pay the bill shit
And I don't feel that shit, not even a litt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.