Drake - Fire & Desire

Dedicate, I dedicate the world
Yeah, oh
I dedicate, I dedicate
I give you my fortune
I dedicate, I dedicate
I dedicate, I dedicate
I dedicate, d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.