Drake - 9AM in Dallas

Yeah, uh, yeah
These are my one St. Thomas flows
Me and my niggas and some Madonna hoes
That look just like virgins
But trust they down to go
Dis...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.