French Montana - Pop That

(Don't stop, pop that, don't stop)
(Pop that pop that pop that)
Drop that pussy bitch
What ya twerkin' wit'?
I'm young Papi,
Champagne they know ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.