Massari - Shisha

Whoa, Whoa
Drinks in the air, like everybody feel like
Whoa, Whoa
Everybody hands in the sky like
We run the night like
Whoa, Whoa
Drum beating harder...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.