The Game - Good Girls Go Bad

Since Big ain't here, I'm about to do it for T'yanna
And put roses on the grave of Kanye's mama
This for all the lost girls locked up in the pen
Al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.