Imagine Dragons - Summer

If only for a second
Let me have you
Tell me all your secrets
Let me know you

Ooh ooh
Ooh ooh

Paint me all your pictures
Hang them on my wall
Show m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.