Imagine Dragons - Polaroid

I'm a reckless mistake
I'm a cold night's intake
I'm a one night too long
I'm a come on too strong

All my life I've been living in the fast lane
Can'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.