Imagine Dragons - Nothing Left to Say/Rocks

Who knows how long?
I've been awake now
The shadows on my wall don't sleep
They keep calling me
Beckoning

Who knows what's right?
The lies kee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.