Imagine Dragons - Hopeless Opus

Hey Mr. cage man let me get a fresh breath
Cherry bomb head strong I could fake my own death
Hey Mr. fate man shuffle me a ninth life
I've been wro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.