Imagine Dragons - The Fall

Maybe I'm broken
Maybe I'm wrong
I could've spoken sooner than I should have
Only the good die old
That's what they told me
But I don't know, whoa

Ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.