Imagine Dragons - Cha-Ching (Till We Grow Older)

I don't sleep so well at night
Waiting up and shivering
Hate is gone and money's tight
This little home that I'm living in

You've got to live your li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.