Maroon 5 - Misery [Acoustic] [Version]

So scared of breaking it
That you won't let it bend
And I wrote two hundred letters
I will never send
Sometimes these cuts are so much
Deeper the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.