Maroon 5 - The Man Who Never Lied

In the middle of Hollywood Boulevard
Screaming at each other, screaming at each other
Like oh oh oh, can't take it anymore
Like a tragedy, like a dark...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.