Rihanna - Pon de Replay [Mix]

Woo! The club is getting warmer
Guess who is back up in your corner
Love to see the girls dem winding up with dem Dolce and dem Gabbana
This is Ele...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.