Eminem - Rhyme or Reason

(What's your name?) Marshall
(Who's your daddy?) I don't have one

My mother reproduced like a komodo dragon
And had me on the back of a motorcycle
Th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.