Nicki Minaj - Last Chance

Yo I coulda' been had fame
Jump shot with a stupid ass aim
Cause you couldn't around the last name
So my crossover wins the last game
And it's ill rig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.