Ed Sheeran - Even My Dead Does Sometimes

It's alright to cry
Even my dad does sometimes
So don't wipe your eyes
Tears remind you you're alive
It's alright to die
'Cause death's the only thing...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.