Hoodie Allen - All about it

Oh, oh
Said I'm all about it

'Cause I got soul and I won't quit
And your dad don't like it when I talk my shit
'Cause I'm all about it baby
I'm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.