Justin Bieber - Trust

Oh baby
Yeah yeah
Woah, ooh
Ooh

If I believe in love
And you believe in love
Then we can be in love somehow
If you want the best for us
Like...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.