Justin Bieber - Boyfriend [Dada Life Remix]

If I was your boyfriend, I'd never let you go
Keep you on my arm girl, you'd never be alone
I can be a gentleman, anything you want
If I was your boyf...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.