Justin Bieber - Been You

Feelin' the remnants, gone in an instance
Blink of an eye, no goodbye
I had a notion, deep as the ocean
Blue like the sky, oh my

Like a permanen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.