Justin Bieber - All Around the World [Acoustic]

Yeah, check it ohh whoah
You're beautiful, beautiful, you should know it
You're beautiful, beautiful, you should know it
I think it's time, think it's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.