Drake - Wu-Tang Forever

Uh, uh, uh, ah

I just love when I'm with you, yeah, this shit is on ten
We used to be friends, girl, and even back then
You would look at me with...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.