Drake - Worst Behavior

(Worst) motherfucker never loved us
Fucker never loved us
You ain't know, now you know now
Still at it, scrub J's with a toothbrush
Shit, niggas s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.