Drake - Started from the Bottom [Explicit Version]

Started
(Zombie on the track)

Started from the bottom, now we're here
Started from the bottom, now my whole team fuckin' here
Started from the b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.