Drake - The Language

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Look, look

I don't know why they been lyin'
But your shit is not that inspirin'
Bank accoun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.