Drake - Know Yourself

Yeah, this that Oliver 40
Niko shit man, 15 Fort York shit ya know
Boi-1da, what's poppin'?

Yeah, yeah
Runnin' through the 6 with my woes
Count...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.