Drake - Connect

"There's 3 balls and a strike
Here's the pitch
It's belted deep to center, Revere goes back
jumps at the wall, and it's gone!"

Yeah, isn't it am...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.