Drake - 6 Man

Yeah
Yeah

Boomin' out in South Gwinnett like Lou Will
Sixth man like Lou Will, two girls and they get along like I'm (Lou Will)
Like I'm Lou Wil...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.