Drake - 10 Bands

Ten bands, fifty bands, hunnid bands, fuck it man
Let's just not even discuss it man O-M-G
Niggas sleep, I ain't trippin' I'ma let 'em sleep
I ain'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.