Selena gomez - Good For You

I'm on my fourteen carats
I'm fourteen carat
Doing it up like Midas
Now you say I got a touch
So good, so good
Make you never wanna leave
So don...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.