Imagine Dragons - Lost cause

Oh, dig my shallow grave
It's not me you'll save
Cause I'm a lost cause
I'm a lost cause
A lost, lost cause

Wait, all this time that I have spe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.