Ed Sheeran - Be Like You

Unhappy days
That left us on the floor
And you breathe me
Till you're not feeling sure
Everything will brighten up
If we go to Brighton
I'll tak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.