Imagine Dragons - Who We Are

Up in the morning,
Up in the evening,
Picking down talks when the birds get back to me.
Oh, to me.

Up on the mountain,
Down in the king's lair,
Pushi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.