Ed Sheeran - Take It Back

I'm not a rapper, I'm a singer with a flow
I've got a habit of spitting
Quicker lyrics you know
You found me ripping the writtens
Out of the pages...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.