Justin Bieber - Change Me

Girl, I'm ready, if you're ready, now
Ooh, is it ever gonna be?
If you're with it, then I'm with it, now
To accept all the responsibility
I'd go out o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.