Drake - Hold on we're going home

Ooh, ooh
Ah, ah, ah-ha
Ooh, ooh
Ah, ah, ah-ha

I got my eyes on you
You're everything that I see
I want your hot love and emotion endlessly
I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.