Justin Bieber - Wait Just A Minute

Yeah, wait for a minute
Yeah can you wait for a minute?
Yeah wait for a minute, wait for a minute
Girl just a minute

Well if you walk (if you walk)
W...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.