Imagine Dragons - Bleeding Out

I'm bleeding out
Say if the last thing that I do
Is bring you down
I'll bleed out for you
So I bear my skin
And I count my sins
And I close my e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.