Drake - Marvins Room

Hello? Yeah, I just walked in
Yeah, I'm good, you still working?
Tonight, right now? Did I go out?
Yeah, I went out, I went
I went to a couple of ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.