Bruno Mars - Gorilla

Oh I got a bottle full of liquor with a cocaine
Kicker and I'm feeling like I'm thirty feet tall
So lay it down, lay it down
You got your legs up i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.